Năm 1905

Các sự kiện năm 1905 – Ất Tỵ

Ngày 20/01, Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ sang Nhật.

Tháng 7, phong trào Đông Du của Hội Duy Tân ra đời (kéo dài tới 1907).

Nhật báo Tỉnh xuất bản.

Ngày 14/12, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định về tuyển Tri huyện, Tri phủ và Đốc phủ sứ ở các tỉnh Nam kỳ. Áp dụng từ 1/01/1906. Ở Nam kỳ, tỉnh không chia thành phủ, huyện. Mỗi tỉnh, ngoài tỉnh lỵ có thể đặt một số “Trung tâm hành chánh”. Đầu tỉnh là quan chủ tỉnh (Administrateur) người Pháp hay người Việt. Viên chức này có thể là Tri huyện, Tri phủ hay Đốc phủ sứ. Đốc phủ sứ cũng được dùng làm Thư ký tại các văn phòng “quan chủ tỉnh” ở tỉnh lỵ, ở Sài Gòn hoặc ở Văn phòng Thống đốc Nam kỳ.

Ngày 14/12, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định tuyển dụng người Việt vào làm thư ký tại văn phòng cấp tỉnh ở Nam kỳ và ở dinh Thống đốc, phủ Toàn quyền ở Nam kỳ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!