Năm 1933

Các sự kiện năm 1933 – Quý Dậu

Tháng 1, Công ty KPM (Hòa Lan) thiết lập tuyến đường biển đi suốt Sài Gòn – La Réunion – Madagascar.

Ngày 24/03, báo La Lutte ra mắt tại Sài Gòn. Báo ra đến số 4 (2/06) thì tự đình bản. Đến 7/10/1934 mới tiếp tục bản số 5. Từ số này đến 1937, báo này thuộc về nhóm Trotskiste ở Việt Nam.

Đoàn Phước Long Quang ở Vĩnh Long lên hát tại rạp Thành Xương (gần đình Cầu Quan – Yersin).

Ngày 20/07, bài thơ “Con nhà thất nghiệp” của Hồ Văn Hảo đăng trên Phụ Nữ tân văn tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi. Đây là bài thơ báo hiệu sự xuất hiện của thơ mới ở Sài Gòn.

Ngày 27/07, Nguyễn Thị Kiêm (biên tập viên tuần báo Phụ Nữ tân văn) diễn thuyết cổ vụ cho phong trào thơ mới.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!