Đáp ông phủ Tân Trào

Sau khi chịu cảnh goá bụa, bà Sương Nguyệt Anh được nhiều người lui tới thăm hỏi. Một ông phủ tên Học ở Tân Trào gửi cho bà một bài thơ, ý muốn cùng bà chắp nối:

Đường xa vòi vọi, dặm vơi vơi,

Nghĩ nỗi mày xanh ngán sự đời!

Biển ái nguồn ân còn lắm lúc,

Mây ngàn hạc nội biết đâu nơi!

Một dây oan trái rồi vay trả,

Mấy cuộc tang thương há đổi dời!

Chước quỷ mưu thần âu những kẻ,

Gặp cơn nguy hiểm khó đua bơi!

Song bà đã quyết chí ở vậy nuôi con, nên hoạ lại bằng bài thơ này.


Đáp ông phủ Tân Trào kỳ 1

Phải gần với Nguyệt lúc lưng vơi,

Đặng hỏi Hằng Nga nỗi sự đời.

Ở hạ mây mưa còn kém sắc,

Về thu non nước tỏ cùng nơi.

Hay trông Dữu Lượng xây lầu trước,

Hoặc đợi Thanh Liên cất chén vời?

Vóc ngọc há sờn cơn gió bụi,

Tài tình rõ mặt khá đua bơi…

Đáp ông phủ Tân Trào kỳ 2

Hết lúc trăng đầy đến lúc vơi,

Doanh hư trong cuộc phải coi đời.

Ven mây bắn thỏ xa ngàn dặm,

Đáy nước cung thiềm tỏ khắp nơi.

Nột trí đứa gian hiềm vẻ rạng,

Vui lòng người triết thú đua bơi.

Khơi dòng hối thực ưng ra mặt,

Đứng giữa trời xanh tiết chẳng dời!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!