Đáp thày bảy Nguyện ở Mỏ Cày

Sau khi chịu cảnh goá bụa, bà Sương Nguyệt Anh được nhiều người lui tới thăm hỏi. Thày bảy Nguyện ở Mỏ Cày gửi thơ trêu:

Ai về nhắn với Nguyệt Anh cô,

Chẳng biết lòng cô nghĩ thế mô?

Không phải vãi chùa toan đóng cửa!

Đây lòng gấm ghé bắc cầu Ô.


Đáp thày bảy Nguyện ở Mỏ Cày kỳ 1

Chẳng phải tiên cô cũng đạo cô,

Cuộc đời dâu bể biết là mô?

Lọng sườn dầu rách, còn kêu lọng,

Ô bịt vàng ròng vẫn tiếng ô!

Đáp thày bảy Nguyện ở Mỏ Cày kỳ 2

Phải thời cô quả, chịu thời cô,

Chẳng biết tuồng đời tính thế mô?

Dòm thấy bụi trần toan đóng cửa,

Ngọc lành chi để thẹn danh ô!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!