Bán của công

Bài viết đăng trong mục TẠP VỤ, báo Gia Định , Số 23, mồng 10 Juin 1890


Ngày thứ hai 23 juin 1890, tám giờ buổi mai, tại nhà hội thành phố Chợ Lớn, sẽ cho đấu gia:

1 – Đất số 119, phần chữ A, tờ thứ ba thuộc về Chợ Lớn, đo được 1 sào 50 thước, tứ chí: bên bắc giáp đất số 107, bên nam giáp sông, bên đông giáp đất số 125, bên tây giáp đất số 124.

Ra giá: 15 đồng bạc.

2 – Đất số 122, phần cữ A, tờ thứ ba thuộc về Chợ Lớn, đo được 1 sào 76 thước, tứ chí: bân bắc giáp đất số 104, bên nam giáp sông, bên đông giáp đất số 123, bên tây giáp đàng Dupré.

Ra giá: 17 đồng 60 cents.

3 – Đất số 123, phần chữ A, tờ thứ ba thuộc về Chợ Lớn, đo được 2 sào 25 thước, tứ chí: bên bắc giáp đất số 105, bên nam giáp sông, bên đông giáp đất số 124, bên tây giáp đất số 122.

Ra giá: 22 đồng rưỡi.

4 – Đất số 124, phần chữ A, tờ thứ ba thuộc về Chợ Lớn, đo được 1 sào 50 thước, tứ chí: bên bắc giáp đất số 106, bên nam giáp sông, bên đông giáp đất số 119, bên tây giáp đất số 123.

Ra giá: 15 đồng.

5 – Đất số 125, phần chữ A, tờ thứ ba thuộc về Chợ Lớn, đo được 1 sào 5 thước, tứ chí: bên bắc giáp đất số 108, bên nam giáp sông, bên đông giáp đất số 125, bên tây giáp đất số 119.

Ra giá: 10 đồng rưỡi.

6 – Đất số 126, phần chữ A, tờ thứ ba thuộc về Chợ Lớn, đo được 98 thước, tứ chí: bên bắc giáp đất số 109, bên nam giáp sông, bên đông giáp đất số 127, bên tây giáp đất số 125.

Ra giá: 9 đồng bạc 80 cents.

7 – Đất số 127, phần cữ A, tờ thứ ba thuộc về Chợ Lớn, đo được 90 thước, tứ chí: bên bắc giáp đất số 110, bên nam và bên đông giáp sông, bên tây giáp đất số 126.

Ra giá: 9 đồng bạc.

Ai mua đặng thì phải trả trót nội trong tháng đấu giá.

Giấy giao ước để tại phòng ông làm đầu sổ điền thổ, tại Saigon, đàng Catinat, ai nấy đặng tới đó mà coi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!