Lời rao

Bài viết đăng trong mục TẠP VỤ, báo Gia Định , Số 23, mồng 10 Juin 1890


Hạt Châu Đốc

Ngày thứ bảy 14 juin 1890, tám giờ buổi mai, tại Châu Đốc sẽ cho đấu gia chịu 50 thước làu táu, chay, căm xe, gõ, sao, cho đặng làm cầu tại Tân Châu, cùng chịu 5 thước cây sao bá mía để mà đóng xe nội năm 1890.

Thế chưn đỡ cùng thế chưn nhứt định: 20 đồng bạc.

Giấy giao ước để tại phòng nhì dinh hiệp lý cùng tại dinh tham biện Châu Đốc.

Hạt Vĩnh Long

Có một con trâu cái chừng 13 tuổi, sắc đen, có sáu xoáy, chạy lạc tới làng Tân Sơn, tổng Bình An.

Hạn cho một tháng, kể từ ngày 20 mai 1890, chủ trâu ấy phải tới nhà hội làng Tân Sơn mà chuộc.

Để quá hạn ấy thì sẽ phát mãi.


Cho ai nấy đặng hay những đồ dùng, đồ trang sức cùng là bạc tiền thuộc về đồ tang đã để tại phòng điển án tòa sở Saigon, về kỳ sáu tháng sau trong năm 1890, mà chủ không lấy ra, và những số tiền cầm lại về việc hộ mà dư ra, thì trong 15 ngày đầu tháng juillet 1890, đều sẽ giao cho ông thầu về của công giữ.


Có một chiếc ghe lường 6 thước 6 bề dài, 9 tấc 7 bề ngang, trôi tới làng Bình Khánh, tổng An Thịt.

Hạn cho một tháng, kể từ ngày 20 mai 1890, chủ ghe ấy phải tới tại chỗ cầm nhốt thuộc hạt Gia Định mà chuộc.

Để quá hạn ấy thì sẽ bán.


Tại hạt Biên Hòa có khuyết một giáo tập trường tổng, ăn 72 đồng bạc một năm. Ai có bằng cấp mà muốn lãnh bạc ấy, thì phải làm đơn cho quan tham biện hạt ấy.


Có một cây cột vắp, 10 thước rưỡi bề dài, 40 phân bề kinh tâm, trôi tới tại rạch Gai Điền, làng Ích Thạnh, tổng Long Vĩnh Hạ.

Hạn cho một tháng, kể từ ngày mồng 10 mai 1890, chủ cây ấy phải tới chỗ cầm nhốt hạt Gia Định mà chuộc, bằng để quá hạn ấy thì sẽ phát mãi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!