ĐẤU GIÁ VỀ SỞ QUẢN HẠT

Bài viết đăng trong mục CÔNG VỤ, báo Gia Định, ngày 29 juillet năm 1890


Ngày thứ tư mồng 6 aout 1890, tám giờ buổi mai, tại phòng đấu giá nơi dinh hiệp lý Nam kỳ, ở tại Saigon, cùng tại dinh tham biện Châu Đốc, sẽ cho làm giấy đấu lãnh làm các công việc sau nầy:

 1 – Sửa nhà bây giờ lại, để mà làm khám cùng cất thêm hai cái nhà nhỏ để mà làm trại police cùng làm chỗ để khí giáo tại Châu Đốc;

 2 – Kê thêm ván ở trên cùng lót thêm phía dưới trại lính tập Châu Đốc;

3 – Cất thêm các nhà phụ cho nhà các quan tòa tại Châu Đốc;

4 – Cất thêm các nhà nhánh cùng làm nhà tiêu cho trường Châu Đốc.

Công việc cả thảy ước chừng hết:

Về khám ……………………………………………..   10.000 00 (Bạc)

Về trại lính tập ……………………………………….  7.500 00 (Bạc)

Về các nhà nhánh cho nhà các quan tòa … .  1.216 74 (Bạc)

Về các nhà nhánh tại nhà trường …………… …  911 27 (Bạc)

Hiệp cộng …………………………………………..  19.628 10 (Bạc)

Thế chưn đồ định là:

Về khám ……………………………………………..   330 00 (Bạc)

Về trại lính tập ………………………………………  250 00 (Bạc)

Về các nhà nhánh cho nhà các quan tòa ….    40 00 (Bạc)

Về các nhà nhánh tại nhà trường ……………..  30 00 (Bạc)

Hiệp cộng …………………………………………..    650 00 (Bạc)

Các giấy giao ước, bản đồ cùng giấy chỉ công việc làm đều để tại sở tạo tác (sở làm nhà) cùng tại dinh tham biện Châu Đốc, các người muốn lãnh làm đều đặng tới các chỗ ấy mà coi.

Hạt Mỹ Tho

Ngày thứ sáu mồng 1 aout 1890, mười giờ buổi mai, tại dinh tham biện Mỹ Tho, sẽ cho đấu giá làm các công việc cho sở bổn hạt trong năm 1890, như sau nầy:

 1 – Chịu đồ để mà cất nhà.

Thế chưn đồ cùng thế nhưng nhứt định: 150 đồng.

2 – Chịu cây rường cùng đồ lợp bằng cây dầu.

Thế chưn đồ cùng thế chưn nhứt định: 50 đồng.

3 – Chịu gạch, ngói, gạch tàu.

Thế chưn đồ cùng thế chưn nhứt định: 50 đồng.

4 – Chịu dầu sơn cầu cùng sơn nhà.

Thế chưn đồ cùng thế chưn nhứt định: 30 đồng.

Các giấy giao ước đều để tại phòng nhì dinh hiệp lý cùng tại dinh tham biện Mỹ Tho.

Hạt Bắc Liêu

Ngày thứ hai 25 aout 1890, tám giờ buổi mai, tại dinh tham biện, sẽ cho làm giấy đấu mua hoa chi tiệm cầm đồ trong thành phố Bắc Liêu cùng Cà Mau nội kỳ ba năm, kể từ ngày mồng 1 janvier 1891.

Ra giá: 200 đồng bạc.

Thế chưn: 120 đồng.

Giấy giao ước để tại dinh tham biện Bắc Liêu cùng tại phòng thứ tư nơi dinh hiệp lý.

Hạt Bắc Liêu

Ngày thứ hai 11 aout 1890, tám giờ buổi mai, tại dinh tham biện Bắc Liêu, sẽ phát mãi các món đồ kể ra sau nầy là: màn, chiếu, áo quần hằng giẻ, khăn, vải xấp, kiểng bạc, rương thùng, vân vân … thuộc về phòng điển án tòa sở Bắc Liêu.

Bán tiền mặt cùng thêm 5 p. 100 về tiền tổn phí.


Tại làng Vĩnh Lộc, tổng Bình Thuận Hạ, người ta có bắt đặng một con ngựa không có thằng chăn.

Hạn cho một tháng, kể từ ngày 11 juillet 1890, chủ ngựa ấy phải tới tại chỗ cầm nhốt thuộc hạt tham biện Gia Định mà chuộc, bằng để quá hạn ấy thì sẽ phát mãi.

Hạt Châu Đốc – Hà Tiên

Y theo án quan chánh tòa Châu Đốc xử ngày mồng 9 juillet 1890, đến ngày 16 aout 1890, tám giờ buổi mai, quan phó tham biện Hà Tiên, sẽ phát mãi một chiếc ghe bắt tại sông Hà Tiên, hai người Nhựt Bổn đi mà chúng nó không chỉ đặng ghe ấy bởi đâu.

Như ai có ghe ấy thì phải tới mà kêu y hạn nói ra trước nầy.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!