SỞ THUẾ CHÁNH NGẠCH

Bài viết đăng trong mục CÔNG VỤ, báo Gia Định, ngày 29 juillet năm 1890


Các người thiếu thuế ở trong thành phố Saigon, cùng thành phố Chợ Lớn đặng hay: các sổ chánh thuế đất, thuế sanh ý, thuế ghe biển, thuế ghe sông, thuế thân, cùng công sưu trong năm 1890, đã lập theo phép để trong tay quan kho bạc Saigon và Chợ Lớn hay về việc thâu thuế. Bởi đó sức cgo các người ấy phải y theo hạn trong luật dạy mà đóng các món thuế biên trong sổ ấy, bằng không thì phải cứ phép mà bắt buộc.

Nhà nước nhắc lại cho những kẻ ấy:

1 – Trước khi làm việc truy bắt thì rao cho một lần mà thôi;

 2 – Còn về thuế nhà đất cùng thuế sanh ý như có ai xin giảm bớt (1) thì phải kêu tại dinh quan Hiệp lý (nơi phòng ướu tư), y trong một tháng kể từ ngày có lời rao, bằng không kêu y hạn ấy thì phải bác đơn;

 3 – Những đơn kêu ấy phải hiệp theo giấy thuế, hay là một cái giấy biên rút trong sổ; như ông làm đầu coi việc thuế chánh ngạch, hay là ngươi thay mặt đòi dạy, thì cũng phải đính biên nhận trong kỳ thuê trước, theo đơn mình kêu nữa.

Saigon, ngày mồng 10 mai 1890.

(1) Những đơn xin bớt thuế bớt việc hư hại phi thương, phải giao tại dinh quan Thống lý trong kỳ 15 ngày, kể từ ngày mắc việc hư hại ấy.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!