SAIGON thời hài

Bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn – ngày 21 tháng 3 năm 1918

Tác giả: MỘNG TRÂN


Hỉ tín

Ớ chư thương khách ôi! Có hay tin gì chăng?

Số là hãng bạc Đông Dương đương nghiên cứu việc cho annam vay bạc đặng mở cuộc canh nông, thương mãi kị nghệ.

Hễ hãng Đông Dương ngày nào khỉ sự co annam vay, thì các hãng kia cũng sẽ bắt chước.

Việc cũ đã quên là việc ông Thinh bị gạt kỳ xưa đó. Ấy vậy xin các chư thương khách phải làm gương tốt cho kẽ hậu tấu, hễ hứa đâu thì phải thủ tín làm đầu. Tú khí hầu xay trở lại cho xứ ta, cho nên ta phải giữ cho nghiêm, đừng để cho hư nữa, bất câu là ai, phải lo giữ chữ tin làm đầu thì vận mạng xứ ta sẽ khá được, cứ nghe teo lời ông Lê Bác Ái trong kỳ rồi, phải lo cho có bạc muôn, phải học đòi bắt chước mưu chệc, phải học tiếng chệc thì vạn sữ sẽ như ý chẳng sai!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!