Thán thế sự

Sương Nguyệt Anh sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước chịu sự đô hộ của Thực dân Pháp. Bà là một văn sĩ hết lòng yêu nước, lại có thân phụ là cụ Đồ Chiểu làm tấm gương, nên bà rất đau lòng với cảnh thế sự.

Đến khi nền đô hộ Pháp ngày càng đè nặng, bà than bằng bài thơ này.

Thán thế sự

(Dịch nghĩa: Than sự đời)

Thái tức trần gian sự cánh vi,

Bỉ thương tạo hoá dụng tâm bi.

Nam trì để cuộc hoàn nan giải,

Tự tín đê hồi phản tự nghi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!