Than vua Thành Thái

Có sách ghi là bài thơ Than vua Thành Thái được làm khi nhà vua bị lưu đày đi châu Phi; có sách chép rằng bài thơ được làm khi nhà vua di giá vào Nam.

Than vua Thành Thái

Nghìn thu may gặp hội minh lang,

Thiên hạ ngày nay trí mở mang.

Tấc đất ngọn rau tràn dưới mắt,

Đai cơm bầu rượu chật ven đàng.

Vui lòng thánh đế nơi xe ngựa,

Xót dạ thần dân chốn lửa than.

Nước mắt cô cùng trời đất biết,

Biển dâu một cuộc thấy mà thương.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!