Tỏ chí và Tự thán

Hai bài thơ này được sáng tác trong thời cư tang sau khi chồng bà mất.

Tỏ chí

Xướng tuỳ phận đẹp vợ hoà chồng,

Kẻ mất người còn trải mấy đông.

Giai lão một câu đành lỗi hẹn,

Hiếu tư hai chữ dốc ghi lòng.

Đã quen ngon với mùi rau ốc,

Đâu nỡ vui cùng thói bưóm ong.

Gương tỏ đời nay trang tiết phụ,

Lâu dài tiếng tốt tạc non sông.

Tự thán

Năm canh thức nhắp, năm canh những,

Nửa gối so le, nửa gối chờ.

Vườn én rủ ren trên lối cũ,

Canh gà xao xác giục tình xưa.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!