Nghĩa phụ khả phong

Bài viết đăng trên báo Nông Cổ Mín Đàm, Số 12, ngày 23 Janvier 1902 Ghi chú: các chữ màu đỏ và … là thiếu hoặc chưa chính xác do bản chụp báo hơi mờ. Tôi sẽ tìm bản chụp khác để đối chiếu và chỉnh sửa. Xin quí vị thông cảm. Các chữ trong … Đọc tiếp

Nghinh xuân báo hỉ

Bài thơ đăng trên báo Nông Cổ Mín Đàm, Số 12, ngày 23 Janvier 1902 Ghi chú: các chữ màu đỏ và … là thiếu hoặc chưa chính xác do bản chụp báo hơi mờ. Tôi sẽ tìm bản chụp khác để đối chiếu và chỉnh sửa. Xin quí vị thông cảm. Các chữ trong … Đọc tiếp

Minh Tân tiểu thuyết 1910 – 04 – Thương trường bại tích

Người bổn quốc ta mảng có tánh nghi nan đố kỵ nhau, nên không đồng tâm hiệp lực mà kinh dinh cuộc thương mãi chi với người ngoại quốc quốc đặng. Vì vậy các cuộc đại thương trong xứ ta đều nhượng cho người Trung Huê và Ấn Độ thâu tóm lợi quyền, mà trường … Đọc tiếp

Minh Tân tiểu thuyết 1910 – 02 – Tịch thư gia luận

Vài lời từ người đánh máy Minh Tân Tiểu thuyết là tập hợp những bài viết kêu gọi mọi người cùng nhau cải cách lối sống theo văn minh mà từ bỏ hủ tục; đồng thời khuyến khích mọi người cùng làm kinh tế để thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, vất vả.  Tuyển tập … Đọc tiếp

error: Content is protected !!